O škole » Školné

S M Ě R N I C E  

o výši úplaty na Základní umělecké škole Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče 101

V souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji výši úplaty za vzdělávání na Základní umělecké škole Horšovský Týn,Sady Petra Bezruče 101.

  

  1. Vzdělávání v základní umělecké škole neposkytuje stupeň vzdělání a lze je tedy poskytovat za úplatu, která je příjmem základní umělecké školy. 
  1. Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty na školní rok 2017/2018 takto:
     Přípravné studium      500,00 Kč / pololetí
     Přípravné studium + hra na nástroj (25 minut)      600,00 Kč / pololetí
     Individuální výuka hudebního oboru      1 000,00 Kč / pololetí
     Skupinová výuka hudebního oboru      600,00 Kč / pololetí
     Literárně-dramatický obor      600,00 Kč / pololetí
     Výtvarný obor      750,00 Kč / pololetí
  1. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce nezletilého žáka, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce základní umělecké školy vždy k 1. 9. a 1. 2. daného roku a změny ve skutečnostech rozhodných pro přiznání nároku na dávku oznámí do 8 dnů od nastalé změny.
  1. Osvobozen od úplaty bude zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka, pokud prokáže lékařskou zprávou dlouhodobou nemoc (minimálně 1 měsíc) nebo vážné zdravotní problémy.
  1. Úplata za pololetí je splatná do 15. dne prvního měsíce, pokud ředitelka školy nedohodne se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka jiný termín úhrady.
  1. Směrnice z 25.8.2015 touto směrnicí pozbývá platnost.

         V Horšovském Týně dne 29.8.2017

Alena Svobodová, ředitelka školy

Comments are closed.